Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2017 korraldus number 284
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. veebruar

2017 nr

284-k

Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Planeerimisseaduse § 134, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusest nr 426-k „Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

1. Võtta vastu Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas asuva 11,50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering, AB Artes Terrae OÜ töö nr 1624DP1. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada kinnistute piiride muutmise teel kümme ärimaa või äri- ja elamumaa, üks ärimaa või äri- ja tootmismaa, üks ühiskondlike ehitiste maa või ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa, kaks ärimaa, kümme transpordimaa, kolm tootmismaa sihtotstarbega krunti. Ärimaa sihtotstarbe asemel võib kavandada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbe. Moodustatavatele ärimaa või äri- ja elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigus 3-5 maapealse, 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või äri- ja eluhoonete, ärimaa kruntidele kuni 5 maapealse, 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või ühe 6 maapealse, 2 maa-aluse korrusega parkimismaja, ärimaa või äri- ja tootmismaa krundile 5 maapealse, 2 maa-aluse korrusega ärihoone või 6 maapealse, 2 maa-aluse korrusega parkimismaja ehitamiseks. Lisaks on kavandatud muuta Tallinna linnahalli kinnistu sihtotstarve  osaliselt ärimaaks või säilitada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning määrata ehitusõigus Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu“ kohaseid maakasutuse juhtotstarbeid üldkasutatava hoone maast ning haljasala maast ärimaaks, elamumaaks ja transpordimaaks ning linnahalli merepoolses osas olev jahi- ja reisisadama maa transpordimaaks. Lisaks tehakse ettepanek muuta rohekoridori ulatust ja haljastuse osakaalu. Detailplaneeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldusega nr 738-k algatatud „Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringus“ planeeritud maa-ala suurust 73,6 hektarilt 69,42 hektarini.

4. Tallinna Keskkonnaametil esitada taotlus ja detailplaneering pärast vastuvõtmist Keskkonnaametile Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamise nõusoleku saamiseks.

5. Tallinna Linnavaraametil taotleda pärast detailplaneeringu vastuvõtmist keskkonnaministrilt luba ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Mere pst 18 kinnistu sihtotstarbe muutmiseks transpordimaaks ja Mere pst 20 kinnistu sihtotstarbe muutmiseks osaliselt ärimaaks.

6. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Sadama tn 5 // 7 kinnistu omanikuga võlaõiguslik leping transpordimaa krundi positsioon 15a tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil, Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

8. Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär