Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 69b, Tatari tn 51a, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 6 ja Vineeri tn 8 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2017 korraldus number 250
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. veebruar 2017 nr 250-k

Pärnu mnt 69b, Tatari tn 51a, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 6 ja Vineeri tn 8 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4 ja 5, § 6 p-de 1, 2, 5 ja p 13 alapunkti 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“  § 14 lg 6, § 15 lg-te 1 ja 4 ja § 16 lg 1 p 1, lg  5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 93 kehtestatud „Tatari tn 51a, Tatari tn 53, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2016 korraldusega nr 1052-k „Tänavanime määramine Kesklinnas“ ning tulenevalt Osaühingu Bannister 6. jaanuaril 2017 koostatud taotlusest

1. Muuta Kesklinnas katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarve vastavalt Tatari tn 51a, Tatari tn 53, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Pärnu mnt 69b, kinnistusregistriosa nr 1432501, katastritunnus 78401:110:0420, sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.2 Tatari tn 51a, kinnistusregistriosa nr 6153101, katastritunnus 78401:110:0410, sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.3 Vana-Lõuna tn 4, kinnistusregistriosa nr 6153201, katastritunnus 78401:110:0490, sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.4 Vineeri tn 6, kinnistusregistriosa nr 1726201, katastritunnus 78401:110:0460, sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.5 Vineeri tn 8, kinnistusregistriosa nr 1725701, katastritunnus 78401:110:0440, sihtotstarve tootmismaa 100%.

1.2 uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1 Tatari tn 51a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 15% ja elamumaa 85%;

1.2.2 Lutheri tn 2 // Vana-Lõuna tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve ärimaa 15% ja elamumaa 85%;

1.2.3 Lutheri tn 1 // Vineeri tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.4 Lutheri tn 3 // Vineeri tn 6a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.5 Lutheri tn 5 // Vineeri tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.6 Lutheri tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.7 Vineeri tn 4a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on sihtotstarve ärimaa 100%; 1.2.8 Lutheri tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on sihtotstarve ärimaa 100%; 1.2.9 Lutheri tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12 on sihtotstarve ärimaa 100%; 1.2.10 Tatari tn 51b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 15 on sihtotstarve ärimaa 100%; 1.2.11 Lutheri tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.2.12 Lutheri tn 13, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.13 Lutheri tänav T2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 18 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.14 Lutheri tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 19 on sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja Osaühingule Bannister.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär