Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 15.02.2017 korraldus number 247

Redaktsiooni kehtivus 15.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. veebruar

2017 nr

247-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 1998 määruse nr 60 „Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ punktiga 2.3 määratud Sepapere tänava leviala ja määrata Sepapere tänava eraldiseisvale lõpuosale nimeks Sepapoisi tänav (tänavate skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast aadresside muutmist koos uute aadressinumbritega.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Sepapere tänava leviala muutmise ja Sepapoisi tänava skeem