Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 "Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2017 korraldus number 229
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. veebruar

2017 nr

229-k

Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 „Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)“ kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ja § 86 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

29. jaanuaril 2015 esitas osaühing Endover KVB esindaja Hanno Reintam Tallinna Kesklinna Valitsusele avalduse nende poolt rekonstrueeritava Raua tn 18 hoone ette alalise teabetahvli pindalaga 17 m² paigaldamise kooskõlastamiseks. Samal päeval edastas Tallinna Kesklinna Valitsus taotluse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kes teatas, et ei toeta soovitud kujul ehitusteabetahvli paigaldamist. Amet ei nõustunud tahvli paigaldamisega põhjusel, et tegemist on miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoonega. Tahvel paluti paigaldada hoonele, mida rekonstrueeritakse. Samuti paluti kaaluda tahvli mõõtmete vähendamist ainult vajaliku teabe eksponeerimiseks, et huvitav fassaadikate tuleks enam esile.

4. märtsil 2015 esitas osaühing Endover KVB Tallinna Kesklinna Valitsusele uue avalduse, milles soovis kooskõlastust Raua tn 18 välireklaami uuele lahendusele, teabetahvlile pindalaga 11 m², info kuvamiseks perioodil 6. märts 2015 - 31. oktoober 2015.

4. märtsil 2015 kooskõlastas Tallinna Kesklinna Valitsuse arendusnõunik Erkki Paabut reklaami paigaldamise Raua tn 18 hoone külge tähtajaga kuni 31. oktoober 2015.

27. augustil 2015 saatis osaühing Endover KVB esindaja Hanno Reintam Tallinna Kesklinna Valitsusele e-kirja, milles taotles Raua tn 18 hoonele paigutatud valgustatud teabetahvlil oleva reklaami kuvamise perioodi pikendamist kuni 31. oktoober 2016.

28. augustil 2015 teavitas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv Tallinna Kesklinna Valitsust, et toetab reklaamikandja eksponeerimisaja pikendamist kuni 12 kuuks.

8. septembri 2015 e-kirjaga teatas Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektori peaspetsialist Merili Tamm Hanno Reintamile, et Tallinna Kesklinna Valitsus pikendab Raua tn 18 reklaamikandja kooskõlastust kuni 31. oktoobrini 2016.

3. novembril 2016 e-kirjas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avaldas osaühing Endover KVB (edaspidises asjaajamises oli/on taotlejaks samale isikule kuuluv äriühing Endover Meedia OÜ) esindaja Hanno Reintam taaskord soovi pikendada reklaamikandja kuvamist aadressil Raua tn 18. Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas taotluse esmase menetlejana hinnangu andmiseks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

8. novembril 2016 teavitas Tallinna Kesklinna Valitsuse peaspetsialist Merili Tamm e-kirjaga Tallinna Linnaplaneerimise Ametit ja Hanno Reintami, et ei kooskõlasta Raua tn 18 hoonel osaühingu Endover KVB välireklaamikandja eksponeerimise pikendamist. Keeldumist põhjendati asjaoluga, et välireklaami eksponeerimine kooskõlastati 2015. aastal ajutiselt Raua tn 18 hoones asuvate pindade müügiperioodi ajaks ning pikendati kuni 31. oktoobrini 2016 müügiprotsessi jätkumise tõttu. Kuna kõnealuses hoones olid pikendamise taotluse esitamise ajaks korterid müüdud, siis puudus vajadus välireklaamikandja edaspidiseks eksponeerimiseks. Kesklinna valitsus leidis, et kuna Raua tn 18 hoone asub miljööväärtuslikus piirkonnas ja muinsuskaitsealal, ei sobi hoonele suuremõõtmeline välireklaamikandja ja sellel kommertsreklaami eksponeerimine.

8. novembril 2016 edastas Hanno Reintam Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile Raua tn 18 kaasomanikega sõlmitud notariaalse lepingu, kus on välja toodud välireklaami eksponeerimise nõusolek, ning väljavõtte kinnistusraamatust, millest nähtub, et Endover Meedia OÜ kasuks on tähtajatult seatud isiklik kasutuõigus. H. Reintam soovis, et edastatud informatsiooni arvesse võttes võetaks teema uuesti arutusele.

14. novembril 2016 saatis Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Kesklinna Valitsusele e-kirja, milles teatas, et ei kooskõlasta Endover Meedia OÜ reklaamikandja eksponeerimise jätkamist Raua tn 18 hoonel. Selgituses märgiti, et arvestades vajadust paigaldada ajutisi või püsivaid teabe- ja reklaamikandjaid, on Tallinna Linnaplaneerimise Amet lähtunud järgmistest põhimõtetest:

1. juhul kui ajalooliselt on hoone projekteeritud ärihoonena (või osalise ärifunktsiooniga hoonena), siis on lubatud paigaldada teabe- ja reklaamikandjaid selleks algselt projekteeritud asukohtadesse, teemaplaneeringus nimetatud tingimustel;

2. juhul kui ajalooliselt on hoone projekteeritud eluhoonena, siis tulenevalt hoone muutunud kasutusest on lubatud paigaldada hoones tegutseva ettevõtte teabekandja hoone välisfassaadile. Teabekandja kujundamisel ja paigutamisel tuleb lähtuda teemaplaneeringus nimetatud tingimustest, kuid sealjuures muuta hoone üldilmet võimalikult väikesel määral, et oleks tagatud ajaloolise miljöö säilimine;

3. erandlikult on lubatud eksponeerida hoonel või tänavaalas suuremõõtmelisemaid teabe- ja reklaamikandjad ainult ehitustegevuse ajal, samaaegse kinnisvara müügiprotsessiga seotult 6 kuud kuni 1 aasta. Ka sel perioodil hinnatakse reklaamikandjate sobivust alas ja tingimust, et teavet eksponeeritakse hoonet võimalikult vähe kahjustaval viisil.

15. novembril 2016 teatas Tallinna Kesklinna Valitsus, et nõustub Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohtadega ja ei kooskõlasta Raua tn 18 hoonel reklaamikandja eksponeerimise jätkamist. Tallinna Kesklinna Valitsus palus reklaamikandja hoonelt eemaldada.

28. novembril 2016 pöördus Endover Meedia OÜ jurist Kate Küünemäe samal teemal uuesti Tallinna Kesklinna Valitsuse poole. K. Küünemäe märkis, et 16. aprillil 2009 kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ (edaspidi ka teemaplaneering) lisa 1 p 4.8.3 kohaselt reklaamsildid, nimelauad, pealkirjad ja valgustusreklaam ei tohi oma kuju, värvi ja asetusega rikkuda tänava, avaliku platsi või hoone ilmet, ennekõike ei tohi nad katta või lõigata hoone arhitektuurilisi osi. K. Küünemäe märkis, et arusaamatuks jääb, millele tuginedes lähtub linn teabe- ja reklaamikandjate paigaldamiseks loa andmisel ainult Tallinna Linnalpaneerimise Ameti poolt välja toodud põhimõtetest. Endover Meedia OÜ poolt Raua tn 18 asuva hoone ühe külje osale kinnitatud reklaamplakat, mis on paigaldatud kõikidele korteriomanditele seatud isikliku kasutusõiguse alusel, ei muuda Endover Meedia OÜ hinnangul mingilgi määral hoone välisilmet ega lõika ära hoone vanusest tingitud arhitektuurilisi autentseid osi. Täiendavalt on seinale paigaldatud reklaamplakati kujundamisel arvestatud miljööväärtuslikus piirkonnas paikneva hoone eripäraga ning reklaamplakat on esitletud selliselt, et see tagab muuhulgas oma värvilahenduse poolest harmoniseerimise nii hoone kui piirkonna tervikuga (puuduvad kirevad värvid, vilkuvad tuled jms). Endover Meedia OÜ leidis, et Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolne keeldumine reklaamikandja eksponeerimisele on põhjendamatu ega ole kooskõlas kehtiva õigusliku regulatsiooniga.

Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirjaga nr 11-6/5251-3 teavitati Endover Meedia OÜ-d, et linn jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja ei kooskõlasta reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotlust aadressil Raua tn 18.

Kirjas selgitati, et teemaplaneeringu eesmärgiks on kaitsta ja säilitada ajaloolist keskkonda, sh tagada miljööväärtuslike hoonestusalade kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslike tervikute ja neid kujundavate ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuelementide, miljöö eripära ning avanevate kaug- ja sisevaadete säilimine. Samal ajal on teemaplaneeringu eesmärk ka toetada alade aktiivset kasutamist. Teemaplaneeringu teises peatükis on eraldi toodud välja Raua tänava ala, mis väärib tähelepanu väga mitmekesise ja väärtusliku arhitektuuriga keskkonnana, kus on esinduslikul kujul olemas läbilõige Eesti arhitektuuriajaloost. Teemaplaneeringus on sätestatud ka konkreetsed tingimused reklaami- ja teabekandjatele. Endover Meedia OÜ on teemaplaneeringu olemasolust ja sisust olnud teadlik juba antud maja rekonstrueerimisprojekti koostades. Projekt oli hästi koostatud ja ka teostatud ning Tallinna linn on 2016. aastal tunnustanud nii Endover Meedia OÜ-d kui arhitektuuribürood Raua tn 18 hoone rekonstrueerimise eest. Tulenevalt eeltoodust ei saa Endover Meedia OÜ-le olla ootamatud põhimõtted, millest lähtuvalt Tallinna Linnaplaneerimise Amet miljööväärtuslikel hoonestusaladel reklaamikandjate paigaldamist kooskõlastab. Antud hoone on ajalooliselt projekteeritud kui eluhoone ning kannab sellist funktsiooni ka tänapäeval. Endover Meedia OÜ ei oma kõnealuses majas äripindu, seega puudub põhjendus hoonel reklaamikandjat omada. Kõik korterid on linnale teadaolevalt selles majas müüdud.

Kuna teemaplaneering seab arendajatele ja ehitajatele väga ranged nõuded ja esitab asjakohaseid kitsendusi, siis lubati Endover Meedia OÜ-l erandkorras suuremahulise reklaamikandja paigaldamist vaid ehitustegevuse ajaks ning samaaegse kinnisvara müügiprotsessiga seotult 6 kuud kuni 1 aasta. Haldusorganid on sel viisil teostanud oma kaalutlusõigust ning lubanud Endover Meedia OÜ-l paigaldada Raua tn 18 hoonele sellises suuruses reklaamikandja kuni müügiprotsessi lõpuni. Selline kaalutlusotsus on olnud toetus hoonete olukorra parendamisega tegelevatele ettevõtetele.

Tallinna Kesklinna Valitsus on veendumusel, et kõnealune reklaamikandja muudab hoone välislahendust ning ei sobi ei hoone, selle tänava ega ka selle miljööväärtusliku alaga. 11 m² suurune reklaamikandja ei võimalda Raua tn 18 hoonet vaadelda tervikuna ning vaatleja saab reklaamikandjat silmates muud infot kui selle konkreetse maja ja selle lahutamatute detailide kohta. Reklaamikandja rikub teemaplaneeringus sätestatud nõudeid, hoonete ja tänavaala arhitektuurset välislahendust, takistab selle vaadeldavust ja miljöö säilimist.

Eeltoodust tulenevalt asus Tallinna Kesklinna Valitsus seisukohale, et taotletud ajutise reklaamikandja eksponeerimise jätkamine ei ole käesoleval ajal põhjendatud. Põhjendatud ei ole ka väiksemamõõdulise reklaamikandja kavandamine, kuna ettevõte, mida reklaamitakse, ei tegutse selles hoones. Endover Meedia OÜ kohustub eemaldama reklaamikandja Raua tn 18 hoonelt viivitamatult.

2. Endover Meedia OÜ vaie

2. jaanuaril 2017 esitas Endover Meedia OÜ (edaspidi ka vaide esitaja) volitatud esindaja Kate Küünemäe Tallinna Linnavalitsusele vaide, milles palub tunnistada kehtetuks Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3, millega jäeti kooskõlastamata reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotlus (Raua tn 18).

Vaide esitaja on seisukohal, et Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolne keeldumine Tallinnas Raua tn 18 asuvale hoonele reklaamikandja eksponeerimise kooskõlastuse andmisest rikub vaide esitaja õigusi ja on õigusvastane.

Vaide esitaja mõistab teemaplaneeringu vajadust miljööväärtuslike hoonestusalade säilimise kaitsel ning avalikku huvi miljööväärtuslike hoonestusalade säilimise vastu, ent rõhutab, et nende alade kaitsel tuleb ühtlasi tasakaalustatult arvestada erinevate seotud osapoolte õigusi ja huve.

Vaide esitaja märgib, et 23. septembril 2014 sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu alusel on Raua tn 18 asuvale kinnistule seatud tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus Endover Meedia OÜ kasuks, mis on kinnistusraamatus kinnistatud 7. oktoobril 2014 ning kõikide korteriomandite kolmandatesse jagudesse üle kantud 6. jaanuaril 2015. Vaide esitaja nõustub osaliselt seisukohaga, et isikliku kasutusõiguse olemasolu ei garanteeri iseenesest kooskõlastuse saamist reklaamikandja eksponeerimiseks ega selle eksponeerimise pikendamiseks, st vaide esitaja nõustub sellega osas, mis läheb vastuollu teemaplaneeringu punktiga 4.8.3. Samas on haldusorgan jätnud tähelepanuta, millist õigust läbi kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõiguse avaldaja teostab.

Omandipõhiõiguse sisu määratleb põhiseaduse § 32 lg 1, mille kohaselt igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Põhiseaduse § 32 lõige 2 sätestab täiendavalt, et igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Lisaks sätestab asjaõigusseaduse § 68 lõige 1, et omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle ning omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Ülalviidatud Endover Meedia OÜ-ga sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu alusel on Raua tn 18 asuvate korteriomandite omanikud osaliselt nendele kuuluva seadusest tuleneva õiguse asja vallata ja kasutada üle andnud Endover Meedia OÜ-le piiratud asjaõiguse näol, st Endover Meedia OÜ teostab käesoleval hetkel isikliku kasutusõigusega õigustatud isikuna hoone ühel küljel kasutusõiguse alal reklaamipinna püstitamise ja säilitamisega omanikule kuuluvat õigust asja vallata ja kasutada.

Vaide esitaja rõhutab, et asja kasutamisele piirangu seadmise puhul on tegemist omandipõhiõigusele piirangu seadmisega, mistõttu peab sellise piirangu kehtestamine olema kooskõlas kehtiva õiguskorraga. Seega kooskõlastusest keeldumise põhjenduse suhtes peab adressaadil olema võimalik läbi viia õigusele vastavuse kontrolli. Kõnealusel juhul aga selline võimalus vaide esitajal puudub, kuna kooskõlatusest keeldumine põhineb suuremas osas kaalutlusõigust teostava haldusorgani ametniku subjektiivsel hinnangul, st põhimõtted, milledele tuginedes Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kesklinna Valitsus otsustab ajutiste või püsivate teabe- ja reklaamikandjate paigaldamiseks loa andmise või sellest keeldumise, ei tulene seadusest ega teemaplaneeringust. Teemaplaneeringu punkt 4.8.3. kehtestab üksnes nõude, et reklaamsildid, nimelauad, pealkirjad ja valgustusreklaam ei tohi oma kuju, värvi ja asetusega rikkuda tänava, avaliku platsi või hoone ilmet, ennekõike ei tohi nad katta või lõigata hoone arhitektuurilisi osi. Eeltoodud sättest ei tulene nõuet, mille kohaselt hoonele on lubatud paigaldada reklaamikandjaid üksnes juhtudel, millele on viidanud 14. novembril 2016 Kesklinna valitsusele esitatud seisukohas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv.

Vaide esitaja rõhutab, et piirangute seadmisel peab haldusorgan jätma ja andma eraomanikule võimaluse oma omandit kasutada ka oma huvides, kuid seda käesoleval hetkel otsuse tegemisel arvestatud ei ole, mistõttu on kaalutlusõiguse teostamisel lähtutud üksnes ühekülgsest huvist ning see on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega. Eeltoodut kinnitab ka tõik, et Tallinna Kesklinna Valitsus on oma vastuskirjas pidanud oluliseks välja tuua, et ka väiksemamõõdulise reklaamikandja kavandamine Raua tn 18 paiknevale hoonele ei ole põhjendatud, jättes sealjuures selgitamata, kuidas läheb teemaplaneeringuga vastuollu väiksemamõõdulise reklaamikandja eksponeerimine hoonel. Eeltoodust võib üksnes teha järelduse, et Tallinna Kesklinna Valitsus välistab otseselt igasuguse reklaami hoonel. Vaide esitaja leiab, et see rikub ebaproportsionaalselt tema õigusi, kuna temalt on täielikult ära võetud reklaami eksponeerimise õigus, sh reklaami, mis vastab teemaplaneeringu punktis 4.8.3. sätestatud nõuetele.

Lisaks asjaolule, et avaliku võimu teostamine peab olema proportsionaalne, põhjendatud ja kontrollitav, ei tohi selles olla ka ebavõrdset kohtlemist. Põhiseaduse § 12 lõike 1 esimesest lausest tulenev õigusloome võrdsuse põhimõte nõuab, et õigusruumis koheldakse kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ühtemoodi. Ülalöeldust selgub, et vaide esitaja teostab isiklikust kasutusõigusest tulenevalt omanikuõigust asja vallata ja kasutada, mistõttu reklaamikandja kooskõlastuse andmise menetluses tuleb ta võrdsustada kinnisasja omanikuga. Seega, jääb vaide esitajale arusaamatuks kuidas eristub hoones tegutseva ettevõtte reklaami kooskõlastuse saamise õigus kolmanda isiku, kes hoones ei tegutse, reklaami kooskõlastuse õiguse saamisest. Samuti jääb vaide esitajale selgusetuks, mil moel muudab miljööväärtuslikus alas paikneva ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt hoones, poolt hoonele paigaldatud võimalik reklaamikandja vähemal määral hoone välisilmet, kui seda teeb kolmanda isiku reklaamikandja, kes konkreetses hoones aktiivselt ettevõtlusega ei tegutse. Sellise tõlgendusviisi kohaselt ei teosta haldusorgan vaide esitaja hinnangul kooskõlastuse menetlust kehtiva seadusliku regulatsiooni põhiselt, kuivõrd see läheb otseselt vastuollu PS § 12 lõikest 1 tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega, mille järgmise kohustus menetlemisel tuleneb haldusorganile HMS § 107 lõikest 2.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tulenevalt reklaamiseaduse §-st 13 võib valla- või linnavolikogu määrusega kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale. Sama seaduse § 30 lg 2 p 4 sätestab, et järelevalvet välireklaami üle teostab linnavalitsus oma haldusterritooriumil.

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eekiri“ § 10 punkti 3 kohaselt on välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja kohustatud kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega.

Kooskõlastamine annab kohalikule omavalitsusele ülevaate oma haldusterritooriumil toimuvast reklaamialasest tegevusest ning võimaldab ennetada seadusega vastuolus ja linnakujunduslikult sobimatut reklaami, samuti vältida reklaami paigaldamist, mis võib häirida reklaami paiknemise koha läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 on kehtestatud teemaplaneering „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“. Teemaplaneeringu kohaselt väärib Raua tänava asum tähelepanu väga mitmekesise ja väärtusliku arhitektuuriga keskkonnana, kus on esinduslikul kujul olemas läbilõige Eesti arhitektuuriajaloost, märkimisväärse hulga kujundavad Eesti arhitektuuri tippu kuuluvate arhitektide hooned (E. Habermann, E. Sacharias, E. Kuusik, H. Johanson, A. Perna ja K. Burman jne).

Teemaplaneeringu punktist 4.8.3 tulenevalt reklaamsildid, nimelauad, pealkirjad ja valgustusreklaam ei tohi oma kuju, värvi ja asetusega rikkuda tänava, avaliku platsi või hoone ilmet, ennekõike ei tohi nad katta või lõigata hoone arhitektuurilisi osi. Reklaamikandjad peavad olema kooskõlastatud Tallinna Linnavalitsuses.

Tallinna linna heakorra eeskirja § 17 sätestab, et vaidlustes välireklaami- ja teabekandjate ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse linnaplaneerimise ameti arvamusest. Kuna Tallinna Kesklinna Valitsusel ja vaide esitajal tekkis erinev arusaam välireklaami eksponeerimise osas, kaasati menetlusse Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärusest tulenevalt on ameti üheks ülesandeks just miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine. Seega on ametis töötavatel ametnikel erialane taust ja teadmised praktikast, mille alusel hinnata välireklaamikandjate sisulist vastavust miljööväärtuslikus alas asuvate hoonete parimaks välisilme säilitamiseks.

Olenemata asjaolust, et vaide esitajale 15. novembril 2016 saadetud vastuskirjas loetletud põhimõtted ei ole otseselt sätestatud õigusaktides, on need põhimõtted kooskõlas teemaplaneeringuga ning kujunenud ameti praktikast tulenevalt tavaks.

Miljööväärtuslikel aladel olevate hoonete puhul on lähtutud põhimõttest, et kui ajalooliselt on hoone projekteeritud eluhoonena ning seal hoones tegutsev ettevõte soovib oma tegevust reklaamida välireklaamiga, mis paigaldatakse hoone välisküljele, siis tuleb lähtuda teemaplaneeringust ning muuta hoone üldilmet võimalikult vähesel määral, et oleks tagatud ajaloolise miljöö säilimine. Raua tn 18 hoone on ajalooliselt projekteeritud ja tänapäeval kasutuses eluhoonena ning sellena ka rekonstrueeritud. Endover Meedia OÜ ei oma enam kõnealuse hoonega seotust (ettevõte hoones ei tegutse, samuti on lõppenud ehitustegevus ja müügiprotsess). Seega ei pidanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet ega ka Kesklinna valitsus vaide esitaja reklaami eksponeerimist kõnealusel miljööväärtuslikul hoonel enam põhjendatuks.

Tallinna Kesklinna Valitsus on vaide esitaja hinnangul jätnud tähelepanuta, millist õigust läbi kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõiguse avaldaja teostab ning väitnud, et Kesklinna valitsuse keeldumine reklaami eksponeerimise taotluse pikendamisest piirab põhjendamatult Endover Meedia OÜ omandiõigust.

Eeltoodud väitega ei saa nõustuda, kuna isikliku kasutusõiguse puhul on tegemist asjaõigusliku kasutusõigusega (mitte omandiõigusega), mis piirab teeniva kinnisasja omanike omandiõigust. Tegemist on tsiviilõigusliku õigussuhtega korteriomanike ja äriühingu vahel. Juhul kui isiklikku kasutusõigust realiseeritakse viisil, mis rikub hoonete ja tänavaala arhitektuurset välislahendust ning takistab selle vaadeldavust ja miljöö säilimist, on haldusorgan õigustatud ja kohustatud sekkuma.

Kuna vaide esitaja ei ole esitanud Tallinna Kesklinna Valitsusele taotlust väiksemamõõdulise reklaamikandja eksponeerimiseks Raua tn 18 hoonel, siis ei olnud Tallinna Kesklinna Valitsusel õigust ega kohustust selles osas menetlust läbi viia. Samas tuleb veelkord korrata, et ettevõtetele, kes miljööväärtuslikel aladel asuvates hoonetes tegutsevad ning soovivad oma tegevust välireklaami näol eksponeerida, kehtivad halduspraktikast ja teemaplaneeringust tulenevad nõuded, mille täitmisel väiksemõõduliste välireklaamide eksponeerimist ka võimaldatakse.

Tuleb rõhutada, et miljööväärtuslike piirkondade säilitamine teenib avalikku huvi, mis antud juhul kaalub üles üksiku ettevõtja ärihuvi eksponeerida arhitektuurilise väärtusega hoone fassaadil suuremõõtmelist reklaami, mis varjab oluliselt hoone osi ning mis liiatigi ei ole antud hoonega seotud. Vaide esitaja on vaides ka ise möönnud, et mõistab teemaplaneeringus sätestatud nõuete vajadust ning avalikku huvi miljööväärtuslike hoonestusalade säilimise vastu.

Tallinna Linnavalitsus on seisukohal, et Tallinna Kesklinna Valitsus on reklaami eksponeerimise pikendamise taotluse menetlemisel arvestanud kõiki olulisi asjaolusid ning lähtunud võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse printsiibist. Kaalutlusõiguse piire ega eesmärki ei ole taotluse läbivaatamisel rikutud ning vaide esitaja ettevõtlusvabadust ei ole piiratud.

Tallinna linna heakorra eeskirja § 12 punkt 3 kohustab välireklaami- või teabe omanikku kõrvaldama linnaosa valitsusega kooskõlastamata välireklaam, teave, välireklaami- või teabekandja. Kuna Tallinna Kesklinna Valitsuse kooskõlastus Endover Meedia OÜ reklaamikandja eksponeerimiseks lõppes 31. oktoobril 2016 ning kooskõlastust ei pikendatud, on reklaami eksponeerimine ebaseaduslik, millest tulenevalt tuleb reklaamikandja Raua tn 18 hoonelt viivitamatult kõrvaldada.

4. Arvestades punktis 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi jätta Endover Meedia OÜ vaie Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 „Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Endover Meedia OÜ-le ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn).

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes