Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Tallinna Linnavalitsus 08.02.2017 korraldus number 228

Redaktsiooni kehtivus 08.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. veebruar

2017 nr

228-k

Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 29 "Tallinna linna 2016. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Kultuuriameti taotlusest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 3 468 560 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve (riigieelarve eraldise arvelt)“.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2016. aastal vastavalt lisale 3 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulutuste suurendus vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“ ja lisale 5 „Investeerimistegevuse eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Täpsustada eelarvepositsiooni  „Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid“ kulusid üldsumma piires vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 29 „Tallinna linna 2016. aasta eelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kultuuriameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele vastavalt lisale 6 „Kulude eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“.

4. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6