Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 76h kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2017 korraldus number 201
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. veebruar

2017 nr

201-k

Kadaka tee 76h kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 641, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2015 korraldusest nr 139-k „Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas“

1. Taotleda Tallinna linna (edaspidi õigustatud isik) kasuks Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringust (edaspidi detailplaneering) tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist Kadaka tee 76h kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 19258901, katastritunnus 78405:502:3290, pindala 9729 m², sihtotstarve ärimaa), edaspidi kinnisasi, ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 743 m² suurune osa, mis on  korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala;

1.4 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kõnniteed ja parklas tähistatavat jalakäijate ülekäigukohta ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st teel võivad jalgsi liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule ja liikluskorraldusele;

1.5 tulenevalt detailplaneeringust kohustub Kadaka Investeeringute Osaühing tagama isikliku kasutusõiguse alale kõnnitee (edaspidi tee) väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Kadaka Investeeringute Osaühingu vahel 26. juulil 2016 sõlmitud halduslepingule nr TKA104 ning esitama Tallinna Kommunaalametile tee kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 hoidma tee korras vastavalt seaduse nõuetele ning kandma nimetatud töödega seotud kulud;

1.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 remontima teed ning kandma nimetatud töödega seotud kulud, nõudmata õigustatud isikult remondikulude hüvitamist;

1.7.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.7.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas korralduses nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.4 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandajale;

1.8 isikliku kasutusõiguse ala valduse annab Kadaka Investeeringute Osaühing Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul punktis 1.5 nimetatud kõnniteele kasutusloa väljastamisest arvates;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Lõpetada Kadaka Investeeringute Osaühingu, Hannes Raagi ja Tallinna linna vahel 30. juunil 2008 sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping (tõestanud Tallinna notar Triin Sild, notari ametitoimingute raamatu registri nr 2004) ning sellega seoses taotleda kinnisasjade nr 19258901, nr 24022801 ja nr 15309101 kinnistusregistriosade III jaost Tallinna linna kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamist.

3. Nõustuda Kadaka tee 76h kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Kommunaalametil:

5.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.8;

5.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse esitamine;

6.2 teha korraldus teatavaks Kadaka Investeeringute Osaühingule, Hannes Raagile, OÜle Hekamerk ja Tallinna Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Kadaka tee 76h kinnisasjale Tallinna linna kasuks seatava isikliku kasutusõiguse ala asukoha ja piiride skeem