Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 113

Redaktsiooni kehtivus 25.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. jaanuar

2017 nr

113-k

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 22 lg 1, § 23 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 3, § 23 lg 3, § 24 lg 4 ja lisaga, Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruse nr 32 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" § 8 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k "Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud" lisaga 9 ning tulenevalt valikukomisjoni ja Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Aivar Toompere (isikukood 35804104247) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale alates 1. veebruarist 2017.

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere põhipalgaks 3200 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aivar Toomperele ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär