Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 113
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. jaanuar

2017 nr

113-k

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 22 lg 1, § 23 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 3, § 23 lg 3, § 24 lg 4 ja lisaga, Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruse nr 32 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" § 8 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k "Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud" lisaga 9 ning tulenevalt valikukomisjoni ja Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Aivar Toompere (isikukood 35804104247) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale alates 1. veebruarist 2017.

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere põhipalgaks 3200 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aivar Toomperele ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär