Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 112

Redaktsiooni kehtivus 25.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. jaanuar

2017 nr

112-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 2 kinnitatud „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k "Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud" lisaga 16 ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Taavi Pukk (isikukood 38907174210) alates 26. jaanuarist 2017 Tallinna Kesklinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Taavi Puki põhipalgaks 3480 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjal Jüri Lumpil anda asjaajamine üle Tallinna Kesklinna uuele vanemale Taavi Pukile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Pukile, Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär