Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 01.10.2009 nr 35
Akt viitab
 
Tvk m 12.06.2014 nr 18
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 112
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. jaanuar

2017 nr

112-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 2 kinnitatud „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k "Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud" lisaga 16 ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Taavi Pukk (isikukood 38907174210) alates 26. jaanuarist 2017 Tallinna Kesklinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Taavi Puki põhipalgaks 3480 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjal Jüri Lumpil anda asjaajamine üle Tallinna Kesklinna uuele vanemale Taavi Pukile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Pukile, Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär