Kesklinna haljasalale nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 18.01.2017 korraldus number 78

Redaktsiooni kehtivus 18.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. jaanuar

2017 nr

78-k

Kesklinna haljasalale nime määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning kohanimekasutuse ühtlustamiseks

1. Määrata Kesklinnas Vanalinna asumis paikneva haljasala nimeks Rannavärava haljak (haljasala skeem lisas).

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 13. veebruariks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Rannavärava haljaku skeem