Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 18.01.2017 korraldus number 77

Redaktsiooni kehtivus 18.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. jaanuar

2017 nr

77-k

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme linnaosas Nõmme asumis Piiri tänavalt põhja- ja loodesuunas üle Kitsarööpa tee kulgeva tänavalõigu nimeks Künka tänav ja pikendada sellega olemasoleva Künka tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 20. veebruariks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Künka tänava pikendamise skeem