Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine

Tallinna Linnavalitsus 12.01.2017 korraldus number 69

Redaktsiooni kehtivus 12.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. jaanuar

2017 nr

69-k

Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse  § 56, § 57 lg 1 p 2 ja lg 5, § 87 lg 1 ja töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 § 7 lg-tega 1 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt Alar Nääme avaldusest ja Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Vabastada Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme (isikukood 38312216522) teenistusest 12. jaanuaril 2017 avaliku teenistuse seaduse § 87 lg 1 alusel ametniku soovil.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel hüvitada Alar Näämele kasutamata jäänud puhkus 5 kalendripäeva ulatuses.

3. Määrata linnaosa vanema asetäitja Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjaks alates 13. jaanuarist 2017 kuni uue linnaosa vanema ametisse nimetamiseni, kuid mitte kauemaks kui Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

4. Vabastada Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

5. Määrata Jüri Lumpi põhipalgaks Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmise ajal 2800 eurot kuus.

6. Alar Näämel anda asjaajamine üle Jüri Lumpile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes Taavi Aasale.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alar Näämele, Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär