Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 11.01.2017 korraldus number 4
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. jaanuar

2017 nr

4-k

Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 1 „Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ järgmised muudatused:

1.1 alates 1. veebruarist 2017:

1.1.1 moodustada linna avalike suhete teenistuse koosseisu 11,5 teenistuskohaga teeninduse ja dokumendihalduse osakond;

1.1.2 viia linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna struktuuriüksus teenindusbüroo (s.h avalike kogunemiste lubade sektor) koos kaheksa ametikohaga teeninduse ja dokumendihalduse osakonna koosseisu;

1.1.3 nimetada teabeosakonna juhataja asetäitja-teenindusbüroo juhataja ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1200-2300 eurot) teeninduse ja dokumendihalduse osakonna juhataja ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1600-3800 eurot);

1.1.4 nimetada teeninduse ja dokumendihalduse osakonna avalike kogunemiste lubade sektori ühe spetsialisti ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 700-1400 eurot) vanemspetsialisti ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 900-2100 eurot);

1.1.5 moodustada teeninduse ja dokumendihalduse osakonna koosseisu 3,5 töökohaga struktuuriüksus dokumendihalduse büroo ja nimetada kolme ametikohaga avalike kogunemiste lubade sektor avalike kogunemiste lubade bürooks;

1.1.6 viia linnasekretäri büroo koosseisust dokumendihalduse juhtivspetsialisti, kahe dokumendihalduri ja 0,5 arhivaari töökohad dokumendihalduse büroo koosseisu;

1.1.7 muudatuste järgselt on linna avalike suhete teenistuse teeninduse ja dokumendihalduse osakonna koosseis järgmine:

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus
ATS-ist

Põhipalga miinimum-
määr

Põhipalga maksimum-
määr

Teeninduse ja dokumendihalduse osakond

Osakonna juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

1600

3800

Teenindusbüroo

Infospetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

700

1400

Infospetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

700

1400

Infospetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

700

1400

Infospetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

700

1400

Avalike kogunemiste lubade büroo

 

 

 

 

 

Vanemspetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

900

2100

Spetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

700

1400

Spetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

700

1400

Dokumendihalduse büroo

Dokumendihalduse juhtivspetsialist

1,00

töökoht

1200

2300

Dokumendihaldur

1,00

töökoht

700

1400

Dokumendihaldur

1,00

töökoht

700

1400

Arhivaar

0,50

töökoht

700

1400

1.2 alates 1. märtsist 2017:

1.2.1 kustutada linnapea büroo koosseisust üks autojuhi töökoht (põhipalga vahemik 400-1100 eurot);

1.2.2 moodustada linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna koosseisu täiendavalt üks peaspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 900-2100 eurot).

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär