Tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.01.2017 korraldus number 18

Redaktsiooni kehtivus 11.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. jaanuar

2017 nr

18-k

Tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paiknevate järgmiste tänavanimede leviala lisatud skeemi kohaselt:

1.1 Õitse tänav (olemasoleva tänavanime leviala muutmine);

1.2 Värsi tänav (olemasoleva tänavanime leviala pikendamine).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 6. veebruariks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Õitse ja Värsi tänava leviala muutmise skeem