Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A. Adamsoni tn 12 maa tagastamine, endise kinnistu nr 176 osaline mittetagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1959
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. detsember

2016 nr

1959-k

A. Adamsoni tn 12 maa tagastamine, endise kinnistu nr 176 osaline mittetagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p-de 3 ja 4, § 7 lg 1, § 13, § 14 lg 1, § 15 lg -te 1 ja 2, § 192 lg 4, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maa hindamise seaduse § 9 lg-te 1, 3, 5, 6 ja 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 1¹, § 15 lg 1, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ p-dega 563, 57, 58 ja 63, 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p-dega 14, 24, 33, 34, 36², 363 ja 37, 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määrusega nr 5 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kord“ ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsusest nr 5095, millega on Tallinnas, endisel aadressil Falkpargi tn 8, endisel kinnistul nr 176 asuva 2146,95 m2 suuruse krundi ja hoonete suhtes tunnistatud omandireformi õigustatud subjektiks Eesti Evangeelsete Kristlaste-Baptistide Liit; Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 1996 korraldusest nr 621-k „Falkpargi tn 18 ehitiste kompenseerimine“, millega kompenseeriti endisel kinnistul nr 176 asunud hävinenud hooned; Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 otsusest nr 39 „Paldiski mnt, Kevade ja A. Adamsoni tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“; Harju maavanema 29. detsembri 2009 korraldusest nr 2518-k „Maa munitsipaalomandisse andmine (Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Koidu tänav T1 // Kevade tänav // A. Adamsoni tänav T1 // Wismari tänav T2 // A. Kapi tänav)“, millega anti Tallinna linna munitsipaalomandisse transpordimaad pindalaga 17807 m2 sealhulgas 174,95 m2 endise kinnistu nr 176 maast; Tallinna Linnavaraameti 23. novembril 2016 koostatud A. Adamsoni tn 12 katastriüksuse plaanist (töö nr VK-147/16); Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu 14. detsembril 2016 Tallinna Linnavaraametile saadetud kirjast, milles nõustutakse A. Adamsoni tn 12 maaüksuse kaasamisega Kevade tn 8 detailplaneeringu alasse, kinnistu piiride muutmisega selliselt, et kinnistu idaküljele planeeritava teemaa (perspektiivne juurdepääs Kevade tn 8 kinnistu kvartalisisesele osale) ligikaudse pindalaga 240 m2 vahetatakse Kevade tn 8 kinnistu edelanurgas näidatud Kevade tn 8 kinnistuosa vastu samas mahus ning maa kompenseerimisega 174,95 m2 ulatuses ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 243 materjalidest

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Tallinnas, Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: A. Adamsoni tn 12;

1.2 pindala: 1972 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa-ühiskondlike ehitiste maa (Üh).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine Falkpargi tn 8, endine kinnistu nr 176, üldpindala 2146,95 m²) Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidule (registrikood 80196158) asukohaga Koskla tn 18, Tallinn.

3. Ehitisregistri andmetel tagastataval maal ehitisi ei asu (kontrollitud 23. novembril 2016).

4. Punktis 2 nimetatud isikut teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja -rajatisi ning mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknevad tehnovõrgud või -rajatised ei ole kinnisasja osaks tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

5. Senine maakasutusõigus lõpeb punktis 1 nimetatud maa kinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.

6. Mitte tagastada endise Falkpargi tn 8, endise kinnistu nr 176 maad pindalaga 174,95 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal paiknevad teisele isikule kuuluvad rajatised ning maa on antud munitsipaalomandisse. Harju maavanema 29. detsembri 2009 korraldusega nr 2518-k „Maa munitsipaalomandisse andmine (Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Koidu tänav T1 // Kevade tänav // A. Adamsoni tänav T1 // Wismari tänav T2 // A. Kapi tänav)“, anti Tallinna linna munitsipaalomandisse hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa pindalaga 17807 m2 (katastritunnus 78401:108:0069, kinnistatud Harju Maakohtu kinnistusosakonnas kinnistusregistriosa nr 26087101) sealhulgas 174,95 m2 endise kinnistu nr 176 maast.

7. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ja kompenseeritava maa maksumuse määramist punktis 2 nimetatud juriidilisele isikule.

8. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 23. novembri 2016 akt nr 3081.

9. Määrata Kesklinna linnaosas, endisel aadressil Falkpargi tn 8, endisel kinnistul nr 176 asuva 174,95 m² suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 1398 (üks tuhat kolmsada üheksakümmend kaheksa) eurot.

10. Määrata punktis 9 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele juriidilisele isikule:

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, registrikood 80196158, asukoht Koskla tn 18, Tallinn.

11. Korralduse punktis 9 nimetatud summa makstakse Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidule välja rahandusministrile esitatud avalduse alusel avalduse esitamise kvartalile järgneval kvartalil või takistavate asjaolude ilmnemise korral esimesel võimalusel pärast takistavate asjaolude kõrvaldamist.

12. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit on kohustatud vara kompenseerimise menetluses vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõikele 7 tegema Vabariigi Valitsuse kehtestatud tähtaegadel ja korras menetluseks vajalikke toiminguid. Ta on kohustatud kolme kuu jooksul kompensatsiooni määramise korralduse kättesaamisest arvates esitama rahandusministrile rahandusministri määrusega kehtestatud vormi kohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui isik, kellele kompensatsioon on määratud, ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel kompensatsiooni väljamaksmise avaldust esitada, peab ta sellest teatama rahandusministeeriumile ja taotlema tähtaja ennistamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui rahandusminister loeb esitatud põhjused mõjuvateks, ennistab ta avalduse esitamise tähtaja. Kui avalduse esitamata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, lõpetab rahandusminister kompenseerimise menetluse vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõikele 7 ja tühistab kompenseerimise korralduse, teavitades sellest isikut, kellele kompensatsioon oli määratud, maavanemat ja korralduse andnud kohalikku omavalitsusüksust.

13. Lugeda endise kinnistu nr 176 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

14. Tallinna Linnavaraametil:

14.1 teha korraldus teatavaks Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidule, Kesklinna Linnaosa Valitsusele, Harju maavanemale ja rahandusministeeriumile;

14.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

15. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa