Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1890
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2017 - 14.06.2017

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017
Tlv k 24.05.2017 nr 773, jõustumine 15.06.2017

Tlv k 24.05.2017 nr 772, jõustumine 01.06.2017
Tlv k 29.03.2017 nr 461, jõustumine 01.04.2017

Tlv k 22.03.2017 nr 423, jõustumine 01.04.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.03.2016

Tlv k 15.02.2017 nr 238, jõustumine 20.02.2017

Tlv k 01.02.2017 nr 150, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 5, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.02.2017

Tlv k 11.01.2017 nr 3, jõustumine 01.02.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 2, jõustumine 16.01.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember

2016 nr

1890-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas 15. detsembri 2016 otsuse nr 186  „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017“ lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2017 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldus nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud ".

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Lisad 1-22 (Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017)