Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1886

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. detsember

2016 nr

1886-k

Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 6 kinnitatud „Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga, Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 20 ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Tiia-Liis Jürgenson (isikukood 46303060212) alates 22. detsembrist 2016 Nõmme linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Nõmme linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni põhipalgaks 3280 eurot (bruto) kuus.

4. Nõmme linnaosa vanema ülesannete täitjal Risto Kasel anda asjaajamine üle Nõmme linnaosa uuele vanemale Tiia-Liis Jürgensonile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiia-Liis Jürgensonile, Risto Kasele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär