Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 16 "Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 määrus number 60 [RT IV, 30.12.2016, 2]
Jõustumine:02.01.2017
Redaktsiooni kehtivus:02.01.2017 - ... [RT IV, 30.12.2016, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. detsember 2016 nr 60

Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 16 „Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 16 „Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“ § 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolis on moodustatud sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär