Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Tallinna Linnavalitsus 07.12.2016 korraldus number 1841

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. detsember

2016 nr

1841-k

Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 29 "Tallinna linna 2016. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel

1. Kinnitada Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes summas 4 473 558 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2