Tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2016 korraldus number 1780

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. november

2016 nr

1780-k

Tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Nõmme linnaosas Hiiu asumis paiknevate järgmiste tänavanimede leviala lisatud skeemi kohaselt:

1.1 August Kitzbergi tänav (olemasoleva tänavanime leviala muutmine);

1.2 Harku tänav (olemasoleva tänavanime leviala pikendamine);

1.3 Trepi tänav (olemasoleva tänavanime leviala pikendamine).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 23. detsembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa - August Kitzbergi, Harku ja Trepi tänava leviala muutmise skeem