Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 23.11.2016 korraldus number 1769
Redaktsiooni kehtivus:23.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. november

2016 nr

1769-k

Nõmme linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1, avaliku teenistuse seaduse § 56, § 89 lg 1 ning töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud lisa 6 „Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt Riigikogu juhatuse 22. novembri 2016 otsusest nr 184 „Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks“ ja linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Vabastada Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik teenistusest alates 23. novembrist 2016 avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 alusel seoses Riigikogu liikmeks asumisega.

2. Maksta Tiit Terikule hüvitist kasutamata jäänud puhkuse eest 41 kalendripäeva ulatuses.

3. Tiit Terikul anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle linnaosa vanema asetäitjale-osakonna juhatajale Risto Kasele ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Määrata linnaosa vanema asetäitja-osakonna juhataja Risto Kask Nõmme linnaosa vanema ülesannete täitjaks alates 23. novembrist 2016 kuni Nõmme linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni, vabastades ta linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja-osakonna juhataja ülesannete täitmisest.

5. Määrata Risto Kase põhipalgaks Nõmme linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal 2600 eurot kuus.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Terikule, Risto Kasele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldus jõustub Tiit Teriku poolt Riigikogu liikme ametivande andmisest ja korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär