Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 17.11.2016 otsus number 179
Redaktsiooni kehtivus: - 11.06.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 11.06.2020 nr 54, vastuvõetud 11.06.2020

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

17. november 2016 nr 179

 

 

 

 

Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3 ja § 45 lg 5, sihtasutuste seaduse § 41 lg-te 1 ja 3 ja § 42 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Kinnitada lisatud Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikiri, mis jõustub vastava kande tegemisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 160 „Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse nime muutmine ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine“ punkt 2.

3. Sihtasutuse juhatusel korraldada nõutavate dokumentide esitamine Tartu Maakohtu registriosakonnale ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. novembri 2016
otsuse nr 179
LISA

 

SIHTASUTUSE TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID PÕHIKIRI

 

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi sihtasutus) on asutatud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2 Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, inglise keeles Tallinn Business Incubators Foundation.

1.3 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, milline juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Tallinna linna õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.4 Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.

1.5 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.6 Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

2. SIHTASUTUSE EESMÄRK

2.1 Sihtasutuse tegevuse põhieesmärgid on:

2.1.1 ettevõtjatele tegevuse alustamisel soodsate starditingimuste loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile individuaalselt vajalike toetavate teenuste ning kaasaegse kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu, sealhulgas:

2.1.1.1 ettevõtlusinkubatsiooniteenuste pakkumine;

2.1.1.2 loomemajandusalase nõustamis- ja arendusteenuse pakkumine;

2.1.1.3 rahaliste vahendite kogumine ettevõtete finantseerimiseks laenude, garantiide ja toetuste andmise teel;

2.1.2 elamute ja korterite ehitamise, ostmise või rekonstrueerimise finantseerimiseks garantiide andmine ja antud laenude ning eluasemelaenude garantiide haldamine.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:

2.2.1 korraldab ja arendab:

2.2.1.1 ettevõtlusalast nõustamist ja ärialustusteenuseid;

2.2.1.2 inkubatsiooniprotsesse ning teenuste osutamist inkubaatori asukasettevõtetele ja teenuslepinguga seotud ettevõtetele;

2.2.1.3 loomemajandusalaseid nõustamis- ja arendusteenuseid;

2.2.2 algatab ning viib läbi ettevõtlusalaseid ja loomemajanduse valdkondlikke arendusprojekte;

2.2.3 osaleb inkubaatori ja arenduskeskuse tegevuste arendamiseks rahvusvahelistes projektides;

2.2.4 töötab välja, rakendab ning rahastab toetusmeetmeid ettevõtete kasvuks ja arenguks;

2.2.5 taotleb täiendavat abi inkubaatori ning loomemajanduse arenduskeskuse opereerimiseks ning teenuste arendamiseks;

2.2.6 haldab inkubaatorite ning loomemajanduse arenduskeskuse kinnisvara ning inkubaatorisisest infrastruktuuri;

2.2.7 osaleb oma tegevuse eesmärkidele vastavates liitudes ja ühendustes, sh rahvusvahelistes;

2.2.8 võib tegeleda majandustegevusega seaduses ettenähtud piires.

2.3 Sihtasutus ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- ega usaldusühingut.

3. SIHTASUTUSE VARA

3.1 Sihtasutuse vara moodustub:

3.1.1 Tallinna linna iga-aastasest eelarvest sihtasutuse tegevuskuludeks eraldatud vahenditest;

3.1.2 riiklikest toetustest;

3.1.3 füüsiliste ja juriidiliste isikute, fondide ning muude institutsioonide annetustest ja toetustest;

3.1.4 sihtasutuse omatulust;

3.1.5 muust varast.

3.2 Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks on sihtasutuse juhatus (edaspidi juhatus), kes tehingute tegemisel lähtub riigi ja linna õigusaktides, käesolevas põhikirjas ja sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu) poolt sätestatust. Nõukogu võib kehtestada sihtasutuse varaga tehingute tegemist reguleeriva korra.

3.3 Muu vara antakse sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema poolt volitud isik ja juhatuse liige.

3.4 Sihtasutusele üleantava muu vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse selles valdkonnas tegutsevatelt sertifitseeritud isikutelt. Vara väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Kui konkreetset liiki vara hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb sellise vara ese lasta hinnata neil.

3.5 Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Audiitori arvamus peab sisaldama vara kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati vara hindamisel ja kas vara väärtus vastab hindamisaktis nimetatud väärtusele.

3.6 Juhatus peab sihtasutusele üle antud rahaliste eraldiste ja toetuste registrit. Korjandustel kogutud raha kantakse registrisse üldsummana iga korjanduse kohta, ülejäänud eraldised ja toetused kantakse registrisse eraldiste või toetuste kaupa ametlikult kehtivas vääringus toetuse või eraldise tegeliku üleandmise hetke seisuga.

3.7 Juhatus informeerib toetajat viimase soovil igakülgselt, kuidas on antud toetust kasutatud.

3.8 Sihtasutuse kuludeks on:

3.8.1 kulud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

3.8.2 kulud eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste arendamiseks ning elluviimiseks;

3.8.3 haldus- ja majanduskulud;

3.8.4 muud kulud.

4. SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

4.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.2 Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande esitab juhatus esmalt kontrollimiseks audiitorile.

4.3 Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogule hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

4.4 Auditeeritud ja nõukogu poolt kinnitatud majandusaasta aruande esitab juhatus ühe nädala jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

4.5 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kelle määrab sihtasutuse nõukogu kuni kolmeks aastaks. Audiitor valitakse riigi ja linna õigusaktide kohaselt. Audiitori nimetamiseks on vaja tema kirjalikku nõusolekut. Audiitor loetakse tagasikutsutuks, kui nõukogu valib uue audiitori.

4.6 Juhatus sõlmib audiitoriga sihtasutuse finantsmajandusliku tegevuse ja majandusaasta aruande auditeerimist ning audiitori tasustamist reguleeriva lepingu.

4.7 Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja ega soodustatud isik, samuti nendega võrdse majandusliku huviga isikud.

4.8 Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri (edaspidi register) pidajale audiitorite nimekirja. Audiitorite vahetumisel esitab juhatus registrile viie päeva jooksul audiitorite uue nimekirja koos audiitorite kirjalike nõusolekutega.

4.9 Sihtasutuse soodustatud isikuteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga ning kelle tegevus aitab kaasa sihtasutuse eesmärgi saavutamisele.

5. NÕUKOGU

5.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

5.2 Nõukogu liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema sihtasutusele lojaalne.

5.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kelle volituste kestuseks on neli aastat.

5.4 Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi linnavalitsus. Linnavalitsus võib nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.5 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Nõukogu liikmele makstava tasu suuruse määrab ja maksmise korra kehtestab linnavalitsus.

5.6 Nõukogu liikmele makstakse tasu üks kord kuus. Nõukogu liikmele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta.

5.7 Nõukogu koosseisu kuuluv Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liige, linnavalitsuse liige või linna teenistuja kutsutakse nõukogust tagasi seoses tema volituste lõppemise või peatumisega linnavolikogu liikmena, linnavalitsuse liikmena või linna teenistusest vabastamisega.

5.8 Nõukogu koosseisu muutumisel esitab juhatus registrile viie päeva jooksul avalduse, milles teatatakse koosseisu muutumise aeg ja põhikirjaline alus. Avaldusele lisatakse nõukogu liikmete täielik nimekiri nende nimede, isikukoodide ja elukohtadega ja liikme volituste alguskuupäevadega ning uue nõukogu liikme nõusolek liikmeksoleku kohta.

5.9 Nõukogu:

5.9.1 kinnitab sihtasutuse tegevuse strateegia ja arengusuunad;

5.9.2 kinnitab juhatuse aruanded sihtasutuse majandustegevuse ja majandusliku olukorra kohta;

5.9.3 kinnitab juhatuse koostatud majandusaasta eelarve ja kontrollib eelarvevahendite sihipärast kasutamist;

5.9.4 määrab ning kutsub tagasi juhatuse liikmeid;

5.9.5 otsustab juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ning tasustamise tingimused. Tasu suuruse, preemia ja hüvituste maksmise tingimuste otsustamisel lähtub nõukogu linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest;

5.9.6 nimetab audiitori ja määrab audiitori tasustamise korra;

5.9.7 määrab erakorralise audiitorkontrolli;

5.9.8 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

5.10 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks:

5.10.1 millega kaasneb kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;

5.10.2 mille maksumus on suurem kui 10% sihtasutuse majandusaasta eelarvemahust.

5.11 Tehingute tegemiseks nõusoleku andmisel, nõukogu koosoleku kokkukutsumisel, nõukogu koosoleku protokolli vormistamisel ning oma tegevusest asutaja teavitamisel peab nõukogu juhinduma linnavalitsuse poolt heakskiidetud põhimõtetest.

5.12 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

5.13 Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd, kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid, sõlmib ja lõpetab juhatuse liikmetega nende õigusi ja kohustusi käsitlevad ametilepingud.

5.14 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Sihtasutuse eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

5.15 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.16 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.

5.17 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Koopia allkirjastatud protokollist esitatakse Tallinna Ettevõtlusametile linna õigusaktides sätestatud korras.

5.18 Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui konkreetses otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega.

5.19 Nõukogu liikmed vastutavad oma kohustuse rikkumisega sihtasutusele tekitanud kahju hüvitamise eest nagu juhatuse liikmed. Nõukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.

6. JUHATUS

6.1 Sihtasutuse täidesaatev organ on ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, kes juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuse liikme volituste kestuseks on neli aastat. Peale juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvvalimine juhatuse liikmeks.

6.2 Juhatuse liikmed määrab ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida või sihtasutuse maine ja vara oluline kahjustamine. Juhatuse liikmega sõlmitud ametilepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt ametilepingule.

6.3 Juhatuse liikme valimiseks korraldab nõukogu avaliku konkursi.

6.4 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema sihtasutusele lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused sätestatakse üksikasjalikumalt juhatuse liikme ja sihtasutuse vahel sõlmitavas ametilepingus.

6.5 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui see ei ole ettenähtud nõukogu otsusega.

6.6 Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

6.7 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

6.8 Juhatuse ülesandeks on:

6.8.1 käsutada sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

6.8.2 täita nõukogu otsuseid ning vastutada sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;

6.8.3 koostada sihtasutuse kalendriaasta tööplaan, valmistada ette materjalid nõukogu koosolekuteks ja korraldada nõukogu koosoleku protokolli kättetoimetamine nõukogu liikmetele;

6.8.4 jälgida ja kontrollida nõukogu poolt kinnitatud, sihtasutuse tegevusega seonduvate programmide ja projektide kulgu;

6.8.5 korraldada sihtasutuse raamatupidamist ja aastaaruannete koostamist vastavalt riigi ja linna õigusaktidele;

6.8.6 sõlmida sihtasutuse nimel lepinguid ja anda volikirju;

6.8.7 sõlmida sihtasutuse nimel töölepinguid ja lõpetada neid;

6.8.8 korraldada koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega ning avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

6.8.9 täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

6.9 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud sihtasutusele kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

6.10 Kahju hüvitamist sihtasutusele võib nõuda ka sihtasutuse võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada sihtasutuse vara arvelt.

7. SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

7.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga.

7.2 Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks.

7.3 Sihtasutuse ühinemise või jagunemise otsustab linnavolikogu.

7.4 Sihtasutuse võib linnavolikogu otsusega lõpetada, kui:

7.4.1 sihtasutuse tegevus ei vasta sihtasutuse eesmärkidele või

7.4.2 sihtasutuse eesmärgid on saavutatud või

7.4.3 eesmärke ei ole võimalik saavutada.

7.5 Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

7.6 Sihtasutuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.

7.7 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed kui sihtasutuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

7.8 Sihtasutuse likvideerimisel järele jäänud vara antakse üle Tallinna linnale.

8. LÕPPSÄTTED

8.1 Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib põhikirja muuta üksnes linnavolikogu, võttes arvesse muutunud asjaolusid.

8.2 Sihtasutuse põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

8.3 Kui põhikirjasäte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees