Tänavanime määramine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 korraldus number 1671

Redaktsiooni kehtivus 09.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. november

2016 nr

1671-k

Tänavanime määramine Kesklinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Kesklinnas Keldrimäe asumis Lastekodu tänava ja Tartu maantee vahelise tänavalõigu nimeks Gildi tänav ja pikendada sellega olemasoleva Gildi tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 9. detsembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Korteriühistule Tartu mnt 50a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Gildi tänava pikendamise skeem