Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 määrus number 45 [RT IV, 15.11.2016, 19]
Jõustumine:18.11.2016
Redaktsiooni kehtivus:18.11.2016 - ... [RT IV, 15.11.2016, 19]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. november 2016  nr 45

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruses nr 132Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordtehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.“;

3) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juunil seadusliku esindaja teavituse alusel märke elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumise kohta või õppekoha vastuvõtmisest teavitamata jätmise kohta.“;

4) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.“;

5) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „15. juunist“ sõnadega „11. juunist“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär