Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 määrus number 45
jõustumine 18.11.2016

Redaktsiooni kehtivus 18.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. november 2016  nr 45

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruses nr 132Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordtehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.“;

3) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juunil seadusliku esindaja teavituse alusel märke elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumise kohta või õppekoha vastuvõtmisest teavitamata jätmise kohta.“;

4) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.“;

5) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „15. juunist“ sõnadega „11. juunist“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär