Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 otsus number 172
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. november 2016 nr 172

 

 

 

 

Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 9 lg-ga 2 ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- üldplaneeringu elluviimine aitab tagada linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamist, mis on Kristiine linnaosas endiste tööstus- ja sõjaväealade uuteks vajadusteks kasutuselevõtu soodustamine, elamu- ja äripiirkondade üksikute ehituslünkade täitmine, väikeelamualade säilitamine ja mõõdukas tihendamine, puhkealade täiendamine ning liiklusvõimaluste parandamine, millega muudetakse linnaosa kompaktsemaks, elukohtade, teenuste, töö- ja puhkevõimaluste kättesaadavus mitmekesisemaks ja koos sellega elukeskkond tervikuna paremaks;

- üldplaneeringus säilitatakse Kadaka-Laki piirkonnale jätkuvalt ettevõtlus- ja tootmisala juhtotstarve, tagades sellega linnas tootmise jätkumise ja laienemise võimalused;

- üldplaneeringus määratakse kindlaks suuremad arenduspiirkonnad kasutusest väljas olevate tootmispiirkondade asemele, seades nendele aladele üldised linnaehituslikud ja maakasutustingimused, soodustades nii linnaosas ettevõtlus- ja elamisfunktsiooni lisandumist ja aidates sellega suurendada linna kompaktsust ning aeglustada valglinnastumist;

- üldplaneering soodustab kultuuri- ja vabaajakeskuse arendamist suure elu- ja töökohtade tihedusega Mustamäe tee ääres;

- üldplaneeringus määratakse kindlaks perspektiivsete magistraaltänavate, kergliiklusteede ja ühistranspordikoridoride asukohad;

- üldplaneeringus määratakse Lille ja Järve piirkonda nende senise linnaehitusliku omapära säilitamiseks miljööväärtuslikud hoonestusalad ning määratakse aladele kaitse- ja kasutamistingimused. Lisaks on kaardistatud väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevad väärtuslikud üksikhooned ning neile laienevad miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutamistingimused.

 

 

1. Kehtestada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud Kristiine linnaosa üldplaneering vastavalt otsuse lisadele 1-22. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse kindlaks Kristiine linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, teede ja taristu asukohad ning esitatakse maakasutuse ja ehitustegevuse suunamise üldised tingimused ja nõuded.

2. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisega muutub Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneering“ Kristiine linnaosa ulatuses kehtetuks.

3. Kristiine linnaosa üldplaneering on aluseks:

3.1 selles käsitletava ala detailplaneeringute puhul, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Kui algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneering ja üldplaneeringus sätestatud tingimused on vastuolus, kaalub ja analüüsib Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatatud detailplaneeringuga kavandatu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi;

3.2 projekteerimistingimuste andmisel juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisad 1-2
Lisa 3 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 1. Põhijoonis (maakasutus ja piirangud)
Lisa 4 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 2. Tänavavõrk, ühistransport, kergliiklusteed ja tänavahaljastus
Lisa 5 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.1. Energiavarustus
Lisa 6 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.2. Gaasivarustus
Lisa 7 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.3. Kanalisatsioon
Lisa 8 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.4. Kaugküte
Lisa 9 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.5. Kanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon
Lisa 10 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.6. Sademeveekanalisatsioon
Lisa 11 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.7. Sidevarustus
Lisa 12 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.8 Tänavavalgustus
Lisa 13 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Joonis 3.9. Veevarustus
Lisa 14 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 1. Üldised arengusuunad
Lisa 15 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 2. Lasteasutuste ning kaubandus- ja teeninduskeskuste teenindusraadiused
Lisa 16 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 3. Olemasoleva maakasutuse sihtotstarbed
Lisa 17 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 4. Maaomand (seisuga juuni 2015)
Lisa 18 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 5. Lille miljööväärtuslik hoonestusala
Lisa 19 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 6. Järve miljööväärtuslik hoonestusala
Lisa 20 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 7. Väärtuslikud üksikhooned Kristiine linnaosas
Lisa 21 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 8. Võrdlus teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas”
Lisa 22 - Kristiine linnaosa üldplaneering. Skeem 9. Võrdlus Tallinna üldplaneeringuga