Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2016 korraldus number 1565
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. oktoober

2016 nr

1565-k

Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 3, lg 3, § 35 lg 3 ja 5, planeerimisseaduse § 142 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2014 korraldusega nr 1956-k „Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ ning arvestades detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut (korralduse lisa), Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 30. septembri 2016 kirja nr 6-5/16/249-2 ning tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu kahekorruselise pereelamu ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2014 korraldusega nr 1956-k algatatud Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kiviranna tee 13 kinnistule ehitusõigus ühe kahe maapealse korrusega üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn);

2.2 koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks ohtu keskkonnale, keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist;

3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta pereelamu rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju;

3.3 Haabersti linnaosas Kakumäe raba piirkonnas asuval planeeringualal ei paikne kaitsealasid, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi looduslikke iseärasusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

3.4 planeeringuala sisene tee jääb Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse ent samas asukohas on varem olnud elamu ning krundisisese teeni viib üldkasutatav, samuti ranna ehituskeeluvööndis paiknev Kiviranna tee. Detailplaneering sisaldab ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks ehituskrundi sisese tee osas. Planeeringuala jääb väljapoole kallasraja ja veekaitsevööndi piire, planeering ei ole vastuolus ranna kaitse üldiste eesmärkidega;

3.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju haljastusele, vähene väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse. Likvideeritav väheväärtuslik haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

3.6 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kahjustata kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Ehitusprojekti koostamisel arvestatakse radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

3.7 planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei saa eeldada ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid edasisele ehitustegevusele;

3.8 detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks K-Projekt Aktsiaseltsile.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri