Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 1b kinnistu jagamine, kaasomandi lõpetamine ja jagamisel tekkivale Lüüsi tänav kinnistule üleehitamisservituudi seadmine
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2016 korraldus number 1543
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. oktoober

2016 nr

1543-k

Tuukri tn 1b kinnistu jagamine, kaasomandi lõpetamine ja jagamisel tekkivale Lüüsi tänav kinnistule üleehitamisservituudi seadmine

Asjaõigusseaduse §-de 54 lg 1 ja 2, § 77 lg 1, § 148 lg 1, § 172 lg 1, § 173 lg 1, § 178 lg 1 ja 2, § 179 lg 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, maakatastriseaduse § 18 lg 2,  ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg-ga 2, § 2 lg-tega 1 ja 2, § 3 lg-tega 2 ja 3, § 5 p-dega 1, 2, 4, 5 ning § 6     p-dega 1, 2 ja 5, 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“, 16. oktoobri 2003 määrusega nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja 2. juuni 2011 määrusega nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud „Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringust

1. Jagada 1419/9289 mõttelises osas Tallinna linna omandis olev Tuukri tn 1b kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5287701, katastritunnus 78401:114:2070, pindala 9289 m², sihtotstarve ärimaa), edaspidi kinnistu, vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud „Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringule, edaspidi detailplaneering, moodustada järgmised katastriüksused ja kinnistud ning määrata katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1 Madalmaa tn 1 - pindala 2475 m², sihtotstarve elamumaa 95%, ärimaa 5% (detailplaneeringus pos 5);

1.2 Tuukri tn 1b - pindala 2132 m², sihtotstarve elamumaa 95%, ärimaa 5% (detailplaneeringus pos 3);

1.3 Lüüsi tn 2 - pindala 1256 m², sihtotstarve elamumaa (detailplaneeringus pos 4);

1.4 Lüüsi tn 4 - pindala 2007 m², sihtotstarve elamumaa 95%, ärimaa 5% (detailplaneeringus pos 2);

1.5 Lüüsi tänav - pindala 1138 m², sihtotstarve transpordimaa (detailplaneeringus pos 9);

1.6 Madalmaa tänav T2 - pindala 185 m², sihtotstarve transpordimaa (detailplaneeringus pos 9);

1.7 Reidi tee T10 - pindala 96 m², sihtotstarve transpordimaa.

2. Tuukri tn 1b kinnistu jagamisel:

2.1 lõpetada kinnistu kaasomand selliselt, et Tallinna linna ainuomandisse jäävad punktides 1.5 kuni 1.7 nimetatud kinnistud;

2.2 taotleda kinnistusregistriosa nr 5287701 III jakku kantud märkuste kustutamist;

2.3 kinnistut Tallinna linna kasuks koormav isiklik kasutusõigus jääb koormama ainult punktis 1.1 nimetatud kinnistut;

2.4 Tallinna linn ei kanna käesolevas punktis 2 nimetatud kokkulepete ja taotlustega seotud kulusid - notari tasud ja riigilõivud.

3. Arvestades asjaolu, et detailplaneering ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 30. juunil 2016 väljastatud projekteerimistingimused nr 237180 „Tuukri tn 1b krundile hoonete püstitamine“, edaspidi projekteerimistingimused, näevad ette punktides 1.2, 1.3 ja 1.4 nimetatud kinnistute vahele punktis 1.5 nimetatud kinnistu kohale hooneid ühendava katuseterrassi, kuhu on võimalik rajada laste mänguväljakuid ja puhkenurki, seada punktis 1.5 nimetatud kinnistule, edaspidi teeniv kinnistu, punktides 1.2 kuni 1.4 nimetatud kinnistute, edaspidi kõik koos valitsevad kinnistud, kasuks tasuta ja tähtajatu üleehitamisservituut, edaspidi servituut, järgmiste tingimustega:

3.1 servituudiala on teeniva kinnistu 163 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega, edaspidi servituudiala;

3.2 valitsevate kinnistute omanikul on õigus ehitada servituudialale üle teeniva kinnistu vastavalt detailplaneeringule ja valitsevatele kinnistutele ehitatavate hoonete ehitusprojektidele valitsevatele kinnistutele ehitatavate hoonete vaheline katuseterrass (hooviala), edaspidi hooneosa;

3.3 valitsevate kinnistute omanik kohustub:

3.3.1 hoidma hooneosa alaliselt heas seisukorras;

3.3.2 hooneosa remont- ja rekonstrueerimistööde tegemisel mitte kahjustama teenivat kinnistut. Nimetatud kohustuse rikkumisel hüvitama teeniva kinnistu omanikule tekitatud otsese varalise kahju;

3.3.3 võimaldama servituudiala alla ehitatava tee ööpäevaringset avalikku kasutamist ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis seda takistab;

3.3.4 valitsevate kinnistute võõrandamisel andma servituudi võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle valitsevate kinnistute omandajale;

3.3.5 nõustuma teeniva kinnistu koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks;

3.3.6 kandma servituudi seadmisega seotud kulud, sh tasuma notari tasu ja riigilõivu;

3.4 teeniva kinnistu omanik kohustub:

3.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab hooneosa sihipärast kasutamist;

3.4.2 võimaldama tasuta juurdepääsu mehhanismidega hooneosa remontimiseks ja rekonstrueerimiseks;

3.4.3 teeniva kinnistu koormamisel teiste servituutidega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse, servituudi tingimustest;

3.5 taotleda servituudi kandmist kinnistusraamatusse.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnistu jagamine, punktis 2 nimetatud kinnistu kaasomandi lõpetamise kokkuleppe ning punktis 3 nimetatud servituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste esitamine;

4.2 teha korraldus teatavaks Ektornet Land Estonia OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Üleehitamisservituudi ala skeem