Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordikooli ümberkorraldamise komisjoni lõpparuanne ja tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2016 korraldus number 1458
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. september

2016 nr

1458-k

Tallinna Spordikooli ümberkorraldamise komisjoni lõpparuanne ja tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 6.8 ja 6.9 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsusega nr 3 „Tallinna Spordikooli ümberkorraldamine“

1. Võtta teadmiseks Tallinna Spordikooli ümberkorraldamise komisjoni lõpparuanne vastavalt lisale.

2. Lõpetada Tallinna Spordikooli ümberkorraldamise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2016 korraldus nr 399-k „Tallinna Spordikooli ümberkorraldamise komisjoni moodustamine“.

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa