Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
28.09.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 1a ja Merivälja tee 1b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2016 korraldus number 1449
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

 28. september 2016 nr 1449-k

Merivälja tee 1a ja Merivälja tee 1b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4 ja 5, § 6 p 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusega nr 428-k kehtestatud „Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2016 korraldusega nr 586-k “Tänavanime määramine Pirita linnaosas“ ning tulenevalt OÜ Pirita GO 18. juulil 2016 koostatud taotlusest

1. Muuta Pirita linnaosas katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarve vastavalt Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Merivälja tee 1a, kinnistusregistriosa nr 405701, katastritunnus 78402:202:0730, sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2 Merivälja tee 1b, kinnistusregistriosa nr 26542901, katastritunnus 78402:202:0089, sihtotstarve ärimaa 100%.

1.2 uus aadress ja sihtotstarve:

1.2.1 Jõesuu tee 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja OÜ-le Pirita GO.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär