Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2016 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. september 2016 nr 152

Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna linnas ravikindlustusega hõlmamata isikutele ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning iseseisva õendusabi osutamine alljärgnevas mahus:

1.1 ambulatoorset eriarstiabi vähemalt 2000 ravijuhtu kalendriaastas;

1.2 statsionaarset eriarstiabi korraga kuni 15 voodikohal;

1.3 iseseisvat õendusabi kuni 150 ravijuhtu kalendriaastas.

2. Tallinna Linnavalitsusel näha iga-aastases linnaeelarves Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ette vahendid ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavate tervishoiuteenuste rahastamiseks punktis 1 nimetatud mahus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsus nr 23 „Ravikindlustusega hõlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamine“.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja linna finantsteenistusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees