Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas

Tallinna Linnavolikogu 22.09.2016 otsus number 152

Redaktsiooni kehtivus 22.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. september 2016 nr 152

Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna linnas ravikindlustusega hõlmamata isikutele ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning iseseisva õendusabi osutamine alljärgnevas mahus:

1.1 ambulatoorset eriarstiabi vähemalt 2000 ravijuhtu kalendriaastas;

1.2 statsionaarset eriarstiabi korraga kuni 15 voodikohal;

1.3 iseseisvat õendusabi kuni 150 ravijuhtu kalendriaastas.

2. Tallinna Linnavalitsusel näha iga-aastases linnaeelarves Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ette vahendid ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavate tervishoiuteenuste rahastamiseks punktis 1 nimetatud mahus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsus nr 23 „Ravikindlustusega hõlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamine“.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja linna finantsteenistusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees