Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2011 määruse nr 59 "Lasnamäe Põhikooli põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2016 määrus number 37 [RT IV, 21.09.2016, 7]
Jõustumine:24.09.2016
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2016 - ... [RT IV, 21.09.2016, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. september 2016 nr 37

Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2011 määruse nr 59 „Lasnamäe Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2011 määruses nr 59 „Lasnamäe Põhikooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel kooli õppekava.“;

2) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) klassid kõnepuudega õpilastele.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes