Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1330

Redaktsiooni kehtivus 07.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. september

2016 nr

1330-k

Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Haabersti linnaosas Mustjõe asumis paikneva Tarna tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 7. novembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tarna tänava leviala muutmise skeem