Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1329

Redaktsiooni kehtivus 07.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. september

2016 nr

1329-k

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme linnaosas Liiva asumis Kalmistu teelt läände suunduvale tänavale vastavalt lisatud skeemile nimeks Liivalao tänav.

2. Pikendada Nõmme linnaosas Liiva asumis Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2006 määrusega nr 5 „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ määratud Liivametsa tänava kulgu (skeem lisas).

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Osaühingule Riigiressursside Keskus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Liivametsa tänava pikenduse ja Liivalao tänava skeem