Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2016 määrus number 23
jõustumine 18.09.2016

Redaktsiooni kehtivus 18.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  8. september 2016 nr 23

Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 56 lg 3 p 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Loa andmise pädevus

Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loa andmise pädevus on järgmistel ametiasutustel (edaspidi ka asutus):

1) Tallinna Kommunaalametil magistraaltänavate ja juurdepääsuteede ning nendel asuvate rajatiste ehitus-, remont- ja kaevetöödeks; põhitänavate, jaotustänavate, jalg- ja jalgrattateede ning kõnniteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks;

2) linnaosa valitsusel asjaomase linnaosa haldusterritooriumil asuvate, linna omandis olevate juurdepääsuteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks; eramaal tehtavateks ehitus-, remont- ja puhastustöödeks (sh kaevetöödeks), välja arvatud Tallinna Kommunaalameti hooldatavatel tänavatel; filmi- ja videovõteteks ning sellega kaasneva müra ja valgusefektide tekitamiseks;

3) Tallinna Transpordiametil teekattemärgistuse ja liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks.

§ 2.  Loa taotlemine

Loa saamiseks tuleb asutusele esitada kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja andmed;

2) töö teostamise koht;

3) töö kirjeldus;

4) töö teostamise ajavahemik;

5) kontaktisiku andmed;

6) ülemäärase müra või valgusefektide tekitamise vajaduse põhjendus;

7) muid andmeid, mida nõuab asutus.

§ 3.  Loa taotluse menetlemine

Asutus annab põhjendatud loa või põhjendab selle andmata jätmist kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

§ 4.  Määruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi 7 täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

„(2) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.”.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees