Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Korrakaitseseaduse -s 56 nimetatud lemrase mra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pdevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele
Tallinna Linnavolikogu 08.09.2016 mrus number 23 [RT IV, 15.09.2016, 4]
Justumine:18.09.2016
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2016 - ... [RT IV, 15.09.2016, 4]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  8. september 2016 nr 23

Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 56 lg 3 p 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Loa andmise pädevus

Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loa andmise pädevus on järgmistel ametiasutustel (edaspidi ka asutus):

1) Tallinna Kommunaalametil magistraaltänavate ja juurdepääsuteede ning nendel asuvate rajatiste ehitus-, remont- ja kaevetöödeks; põhitänavate, jaotustänavate, jalg- ja jalgrattateede ning kõnniteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks;

2) linnaosa valitsusel asjaomase linnaosa haldusterritooriumil asuvate, linna omandis olevate juurdepääsuteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks; eramaal tehtavateks ehitus-, remont- ja puhastustöödeks (sh kaevetöödeks), välja arvatud Tallinna Kommunaalameti hooldatavatel tänavatel; filmi- ja videovõteteks ning sellega kaasneva müra ja valgusefektide tekitamiseks;

3) Tallinna Transpordiametil teekattemärgistuse ja liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks.

§ 2.  Loa taotlemine

Loa saamiseks tuleb asutusele esitada kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja andmed;

2) töö teostamise koht;

3) töö kirjeldus;

4) töö teostamise ajavahemik;

5) kontaktisiku andmed;

6) ülemäärase müra või valgusefektide tekitamise vajaduse põhjendus;

7) muid andmeid, mida nõuab asutus.

§ 3.  Loa taotluse menetlemine

Asutus annab põhjendatud loa või põhjendab selle andmata jätmist kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

§ 4.  Määruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi 7 täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

„(2) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.”.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees