Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Arvamuse andmine Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2016 korraldus number 1272
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. august

2016 nr

1272-k

Arvamuse andmine Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine

Maareformi seaduse § 31 lg 1 p 5, maakatastriseaduse § 18 lg 2, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja lg 2, § 4 p 3, § 5 ja § 6 p 7, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ p-ga 7, 8 ja 9, Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Kaitseministeeriumi 1. juuni 2016 taotlusest nr 12.1-1/16/2447

1. Maa riigi omandisse jätmise taotluses on märgitud järgmised andmed riigi omandisse taotletavate maade kohta:

1.1 asukoht Põhja-Tallinna linnaosa, Lume tn 6a;

1.1.1 pindala 695 m² vastavalt Kaitseministeeriumi esitatud taotlusele;

1.1.2 maakasutuse sihtotstarve riigikaitsemaa (009; R) 100%;

1.1.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse eesmärgiga liita see Tööstuse tn 54a maaüksusega vastavalt Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule.

1.2 asukoht Põhja-Tallinna, Miinisadama tee 2;

1.2.1 pindala 5249 m² vastavalt Kaitseministeeriumi esitatud taotlusele;

1.2.2 maakasutuse sihtotstarve riigikaitsemaa (009; R) 100%;

1.2.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse eesmärgiga liita see Tööstuse tn 54a maaüksusega vastavalt Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule.

2. Määrata riigi omandisse taotletavate maaüksuste koha-aadressid alljärgnevalt:

2.1 punktis 1.1 nimetatud maaüksuse koha-aadress on Põhja-Tallinna linnaosa Lume tn 6a;

2.2 punktis 1.2 nimetatud maaüksuse koha-aadress on Põhja-Tallinna linnaosa Miinisadama tee 2.

3. Maaüksuste sihtotstarve on riigikaitsemaa (009; R) 100% vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule“.

4. Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta:

nõustuda Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maade riigi omandisse jätmisega riigikaitsemaa sihtotstarbega, eesmärgiga liita maaüksused Kaitseministeeriumi valitsemisel oleva Tööstuse tn 54a maaüksusega vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule“. Lume tn 6a maaüksus (pos 1d) on Lume tänava tupik ja Miinisadama tee 2 maaüksus (pos 1c) on Tööstuse tänava tupik, mis teenindavad Miinisadamat. Tulenevalt eeltoodust ning arvestades asjaolu, et riigi omandisse taotletavad maaüksused on vajalikud juurdepääsuks Tööstuse tn 54a maaüksusele, on otstarbekas jätta Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maaüksused riigi omandisse eesmärgiga liita need Miinisadama territooriumi koosseisu.

Tööstuse tn 54a maaüksuse (kinnistusregistriosa nr 18550001, katastritunnus 78408:801:0780, pindala 100678 m², sihtotstarve riigikaitsemaa 100%) omanik on Eesti Vabariik, riigivara valitseja Kaitseministeerium, volitatud asutus Kaitsevägi.

Lume tn 6a maaüksus paikneb endisel kinnistul K-2814 ja Miinisadama tee 2 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-4876. Endiste kinnistute K-2814 ja K-4876 kohta ei ole restitutsiooninõudeid esitatud.

Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maaüksustele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi ning maaüksusi ei ole taotletud munitsipaalomandisse. Sellisel juhul on maade riigi omandisse jätmine vajalik maareformi läbiviimiseks nimetatud maatükkidel.

5. Lume tn 6a ja Miinisadama tee 2 maaüksustele kehtivad servituudid ja kasutuspiirangud on määratud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule“.

6. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Kaitseministeeriumile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär