Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.08.2016 määrus number 22 [RT IV, 31.08.2016, 4]
Jõustumine:03.09.2016
Rakendamise kuupäev:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2016 - ... [RT IV, 31.08.2016, 4]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  25. august 2016 nr 22

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 4-5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1340 eurot;

2) 4-10 rühma 1515 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1635 eurot.“;

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1515 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1635 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1930 eurot.“;

2) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on 958 eurot.“;

4) paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Koolieelse lasteasutuse noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust 958 eurot.“;

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 510 eurot kuus.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees