Tänavanime leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 17.08.2016 korraldus number 1211

Redaktsiooni kehtivus 17.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. august

2016 nr

1211-k

Tänavanime leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Põhja-Tallinnas Pelgulinna asumis paikneva Ädala tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Ädala tänava leviala muutmise skeem