Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 17.08.2016 korraldus number 1210

Redaktsiooni kehtivus 17.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. august

2016 nr

1210-k

Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Määrata Põhja-Tallinnas Karjamaa asumis Karjamaa tänavalt kagusuunas Erika tänavani kulgeva tänavalõigu nimeks Karjamaa tänav ja pikendada sellega olemasoleva Karjamaa tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Karjamaa tänava pikendamise skeem