Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.08.2016 korraldus number 1209

Redaktsiooni kehtivus 17.08.2016 - 23.08.2017

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. august

2016 nr

1209-k

 

 

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2016 korraldusega nr 989-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“

 

 

         

1. Määrata Haabersti linnaosas Õismäe asumis Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Merekalju tänav (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Ene Riisna Greenfieldile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Merekalju tänava skeem