Tänavanime määramine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1155

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1155-k

Tänavanime määramine Kesklinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Kesklinnas Sadama asumis Kai ja Sadama tänava vahelise tänavalõigu nimeks Poordi tänav ja pikendada sellega Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 määrusega nr 89 „Tänavanimede määramine Kesklinnas“ määratud Poordi tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 10. septembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Kai 1 OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa