Ehitajate tee 153 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1134

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1134-k

Ehitajate tee 153 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse §  188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse        § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korraldusest nr 500-k „Õismäe            tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Ehitajate tee 153 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 1541201, katastritunnus 78406:609:1040, pindala 2458 m², sihtotstarve elamumaa) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi, edaspidi kinnisasi, ligikaudse pindalaga 8 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 17b), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ning mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 tulenevalt detailplaneeringust on OÜ Kopilka koos Aktsiaseltsiga YIT Ehitus kohustatud tagama kinnisasjale kõnnitee (edaspidi tee) väljaehitamise vastavalt Tallinna linna, Aktsiaselts YIT Ehitus ja OÜ Kopilka vahel 25. juunil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/230 ning esitama Tallinna Kommunaalametile tee kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

1.2 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates;

1.3 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut  sõlmima 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.4 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.5 kinnisasja omanik võib Ehitajate tee 153 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korraldusega võetavad kohustused antakse üle kolmandatele isikutele. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6391 eurot;

1.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.7 Ehitajate tee 153 kinnisasja koormavad hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.8 taotleda eelmärke kandmist kinnistusregistriosa nr 1541201 kolmandasse (III) jakku         kinnisasja 8 m² suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Ehitajate tee 153 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 17b;

1.9 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Nõustuda Ehitajate tee 153 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud Tallinna linnale omandatava kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

4.2 teha korraldus teatavaks OÜle Kopilka ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa