Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1134.
Ehitajate tee 153 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996