Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.08.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustjõe tn 1, Paldiski mnt 105 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1130
Redaktsiooni kehtivus:10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1130-k

Mustjõe tn 1, Paldiski mnt 105 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse §-de 64¹, § 225 ja § 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja tulenevalt Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 ning arvestades Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 30. märtsi 2015 Akadeemia tee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul vanale raudteetammile kergliiklustee koos tänavavalgustusega projekteerimiseks väljastatud projekteerimistingimusi nr PT 221760

1. Seoses vajadusega ehitada Akadeemia tee ja Ehitajate tee vahelisele lõigule vanale raudteetammile kergliiklustee koos tänavavalgustusega ning tagada kergliiklustee avalik kasutamine, taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Mustjõe tn 1, Paldiski mnt 105 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 1976101, katastritunnus 78406:601:6830, pindala 1247 m², sihtotstarve transpordimaa; katastritunnus 78406:601:6840, pindala 4419 m², sihtotstarve ärimaa), edaspidi kinnistu, järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu koosseisus oleva Mustjõe tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 78406:601:6830) osa pindalaga 47 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4 õigustatud isikul on õigus ehitada isikliku kasutusõiguse alale kergliiklustee koos haljastuse ja tänavavalgustusega, edaspidi tee, seda omada ja kasutada ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava kergliiklusteena, st teel võivad vastavalt liikluskorraldusele liigelda kõik isikud;

1.5 isikliku kasutusõiguse alal asuv lipumast jääb kinnistu omaniku omandisse;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 kasutama teed heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6.2 remontima teed ja hoidma selle korras vastavalt seaduse nõuetele oma kulul;

1.6.3 hooldama tänavavalgustusrajatisi ja tagama nende toimimise;

1.6.4 paigaldama oma kulul isikliku kasutusõiguse alal asuva välireklaamkandja ümber teise asukohta vastavalt teeprojektile;

1.7 kinnistu omanik kohustub:

1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.7.2 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.3 kinnistu võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale;

1.8 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallina Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisega;

1.9 Mustjõe tn 1, Paldiski mnt 105 kinnistu jagamisel jääb isiklik kasutusõigus koormama Mustjõe tn 1 katastriüksusest koosnevat kinnistut;

1.10 maamaksuseaduse § 4 lg 1 punkti 7 kohaselt on isikliku kasutusõiguse ala maksuvaba maa;

1.11 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.12 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda kinnistu koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

4.2 tasuda punktis 1.12 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks ABC Vara aktsiaseltsile ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa