Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2016 korraldus number 989
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. juuni

2016 nr

989-k

 

 

Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- ala hoonestamiseks on valitud väiksed, sõltuvalt tüpoloogiast 2- või 3-korruselised kuni 6 korteriga korterelamud, mis loovad sujuva ülemineku naaberkrundil olevate suuremate korterelamute ning Vabaõhumuuseumi territooriumi vahel;

- võrreldes praeguse olukorraga paraneb detailplaneeringu lahenduse elluviimisel ala üldilme ja heakorrastus. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks, kuna kasutatakse maad ja muid ressursse senisest otstarbekamalt, parandades ala arhitektuurset ilmet;

- hoonete paigutusel on lähtutud eelkõige haljastuse säilitamise printsiibist. Planeeringualal paikneb III kategooria kaitsealuse taimeliigi rootsi kukitsa kasvuala. Taime kasvukohad on säilitatud ning antud aladele hooneid ja rajatisi ei ole kavandatud;

- kuna planeeringuala vahetus naabruses asuvad hooned on valdavalt korterelamud, siis planeeritavate 3-korruseliste korterelamute ehitamine sobib olemasolevasse miljöösse. Kahe elamugrupi vahele, puudest vabale alale on planeeritud laste mänguväljak. Lisaks on planeeringualale ette nähtud võimalus ka suuremaks rekreatsioonialaks, mis asub krundi põhjapoolses osas, kuhu võib rajada mängu- või spordiväljaku, näiteks tenniseplatsi või korvpalliväljaku.

 

 

         

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 3,34 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12074, milles on ette nähtud tootmis- ja maatulundusmaa sihtotstarbega Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus kuni kaheksa maksimaalselt 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Planeeringualal paikneb olemasolev tootmismaa sihtotstarbega krunt, millel asub olemasolev alajaam. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1.1 kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 13. oktoobril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/99.

4. Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2016 korralduse nr 321-k „Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu omanik ja Tallinna linn 12. mail 2016 sõlminud krundile positsioon 1 kergliiklustee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse lepingu Tallinna linna kasuks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Seletuskiri