Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus number 18 [RT IV, 10.06.2016, 3]
Jõustumine:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2016 - ... [RT IV, 10.06.2016, 3]

ORIG:

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 2. juuni 2016 nr 18

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 3 p-dega 2 ja 21 ning lastekaitseseaduse § 20 lg-tega 1 ja 2.

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruses nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt Tallinna 7-19-aastaste noorte, sh puuetega noorte, ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.“;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Eesti rahvastikuregistri andmetel vähemalt 25-le Tallinnas elavale harrastajale, kelle kohta on toetuse andmise soovi teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitanud vastavalt § 7 lõikele 5. Harrastajate arvu nõuet ei kohaldata ainult puuetega noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treenimisega tegelevatele spordiorganisatsioonidele;“;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega“ sõnadega „Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega“ ja sõnad „treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener“ sõnadega „EKRi 5. või kõrgema tasemega treener“;

5) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kus treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 tähenduses;“;

6) paragrahvi 1 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „III kvalifikatsioonitasemest“ sõnadega „EKRi 5. tasemest“;

8) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „III-V kvalifikatsioonitasemega“ sõnadega „EKRi 5.-8. tasemega“;

9) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 6 lõike 31 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid on 0,7 ja 1,0. Koefitsient 1,0 määratakse maksimaalselt 20-le käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud spordialale. Ülejäänud spordialadele ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata spordialadele määratakse koefitsient 0,7. Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest, ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;

2) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid kehtestab ameti juhataja käskkirjaga iga kahe aasta tagant 1. oktoobriks käesoleva määruse § 10 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul. Komisjon esitab oma ettepaneku ameti juhatajale kümme päeva varem. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab ameti juhataja eelisarendatavate spordialade koefitsiendid, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid avalikustatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2.“;

11) paragrahvi 6 lõike 5 punktid 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) EKRi 5. tase - koefitsient 5,0;

2) EKRi 6. tase - koefitsient 7,5;

3) EKRi 7. või 8. tase - koefitsient 10,0.“;

12) paragrahvi 6 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) spordiklubi on seal harrastatavate eelisarendatavate alade lõikes spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus;“;

13) paragrahvi 6 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) spordiklubis töötab igal eelisarendataval alal treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 6., 7. või 8. tasemega treener määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus;“

14) paragrahvis 12 asendatakse sõnad „III kvalifikatsioonitasemest“ sõnadega „EKRi 5. tasemest“;

15) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) EKRi 4.-8. tasemega treeneri töötasuks;“;

16) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktidega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

„81) tagama, et harrastajatega ei töötaks treenerid, kellel on lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 järgi piiranguid harrastajatega töötamiseks;

82) esitama toetuse andja nõudmisel viivitamata karistusregistri tõendi treeneri karistatuse kohta;“.

§ 2. Tallinna Linnavalitsusel viia määrusega kooskõlla Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ lisa 1 „Sporditegevuse toetamise leping nr.....“ vorm.

§ 3. Määrust rakendatakse 1. novembrist 2016 esitatavatele taotlustele.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees