Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus number 15 [RT IV, 10.06.2016, 1]
Jõustumine:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2016 - ... [RT IV, 10.06.2016, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  2. juuni 2016 nr 15

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine” lisas 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„40. Eluruumi tööandja eluruumide hulka arvamise või tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise otsustab linnavolikogu. Eluruumi tööandja eluruumide hulka arvamist ja eluruumi tööandja eluruumide hulgast väljaarvamist taotleb linnavara valitseja, kelle valitsemisel eluruum on.”;

2) punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„41. Tööandja eluruumide üürile andmise otsustab linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul.”;

3) VI peatükki täiendatakse punktiga 411 järgmises sõnastuses:

„411. Tööandja eluruumide üürile andmise korra kehtestab linnavalitsus.”;

4) punkt 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„43. Tööandja eluruumide kohta peab arvestust linnavara valitseja, kelle valitsemisel tööandja eluruum on.”;

5) punktid 44 ja 45 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkt 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„46. Tööandja eluruumi üürilepingu sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel linnavara valitseja.”.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees